Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

30.01.18 07:51   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donio je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Advokat Sadik Hota - ID broj: 4300557300005, adresa Šenoina br.14. Sarajevo, za pružanje pravnih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- zastupanje Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu u parničnom postupku br.: 65 0 Ps 623688 17 Ps kod Općinskog suda u Sarajevu do kraja 2018. godine.

 

 

---

Odluku broj: 02-353 /18 od 25.01.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba